Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

1. Amerikaans stockhuis Smits & Som NV gevestigd te ranst wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de verkoper. 

2. De wederpartij in deze algemene voorwaarden is aangeduid als de koper.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de verkoper en koper.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomst en leveringen van diensten of goederen door of namens de verkoper.

2. afwijken van de voorwaarden kan kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen. 

 

Artikel 3: Betaling 

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan. Bij reservering wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. in dat geval krijgt de koper een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling. 

2. betaald de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3. Blijft de koper in gebrek, dan zal de verkoper ingaan tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten. 

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Weigert de koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht het volledige afgesproken bedrag aan de verkoper te betalen. 

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. 

4. De aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

 

Artikel 5: herroepingsrecht 

1. De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling 14 dagen de tijd zonder opgave de overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht). 

2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. 

3. De consument kan een herroepingsformulier van de verkoper gebruiken. De verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van de koper aan de koper ter beschikking te stellen. 

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Artikel 6: Klachtplicht

1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat de verkoper instaat is hierop meteen te reageren.

2. Is een klacht gegrond, dan is de verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

 

Artikel 7: garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. De verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalender jaren na het ontvangst van het verkochte artikel aan de koper. 

2. de genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder toestemming de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd te hebben aanbrengen of het gekochte artikel hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 

 

 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »